Ettevõtte IT arhitektuur ja strateegia

Infotehnoloogia (IT) võib anda uued perspektiivid asutuse arengule, aga nõuda ka ulatuslikke investeeringuid. Nii arengusuunad kui ka kulutused peavad haakuma asutuse üldise arenguga. Nad peavad olema ka eri osapoolte vahel üheselt mõistetud ja kooskõlastatud. Vahendi selleks annavad IT arhitektuur ja  arengustrateegia.

Arhitektuur räägib olulistest komponentidest ja valikutest. Mis on oluline? Üks võimalus on mõõta olulisust muutmise maksumusega. Arhitektuur esitab siis olulisi kavandamise otsuseid, mis kujundavad süsteemi, kusjuures olulist mõõdetakse muudatuste maksumusega  (Grady Booch). Arhitektuuri võib määratleda ka kui süsteemi aluskorraldust, mida kehastavad süsteemi komponendid, komponentide seosed üksteisega ja keskkonnaga ning süsteemi kavandamise ja arenduse põhimõtted (ISO/IEC/IEEE 42010:2011). Jaak Tepandi on Avatud Rühma konsortsiumi (The Open Group) arhitektuuri raamistiku (TOGAF) sertifitseeritud ekspert (TOGAF 9 Certified).

IT arengustrateegia on nägemus IT praegusest seisust, eesmärkidest, soovitavast tulevikuseisundist ja sinna jõudmise teedest. Arengustrateegiasse kuuluvad tavaliselt ka arhitektuuri komponendid.

Aitame jälgida standardite ja hea tava soovitusi IT arhitektuuri ja  arengustrateegia koostamisel, vältida tüüpilisi riske, parandada kontakti eri osapoolte vahel. Tulemus on ettevõtte sihtidega haakuv, tehnika arengule vastav, osapoolte vahel kooskõlastatud ning ettevõttes reaalselt kasutamist leidev IT arhitektuur ja strateegia.