Kogemus

Teile pakutavad lahendused põhinevad laialdasel praktilisel infosüsteemide auditi ja ekspertiisi kogemusel ning Eesti olude heal tundmisel. Austades tellijate privaatsust, toome mõned kokkuvõtlikud andmed.

Tepinfo OÜ on läbi viinud üle üheksakümne IT auditi (sealhulgas infoturbe osas) ja nõustamise projekti. Viimased näited on Euroopa Liidu andmete ühekordse küsimise projekti arhitektuuri väljatöötamise tiimi juhtimine, uuring “Lingitud Eesti”, Euroopa suurprojekti e-SENS alamülesande T3.1 juhtimine, andmeaitade (teiseste andmekogude) loomise põhimõtete väljatöötamine jt. Nende projektide tellijate hulka kuulub enam kui kolmkümmend Eesti suuremat riigiasutust ja ettevõtet.

Kui on vaja kaasabi infostrateegia väljatöötamisel, siis saame tugineda sellealastes projektides saadud eelnevale kogemusele. Näiteks on Tepinfo OÜ andnud olulise panuse Eesti infopoliitika raamkava ja Tallinna linna infotehnoloogia arengustrateegia arendusse ning Põhja eDimensiooni tegevuskava (Põhja eDimensiooni kuulub üksteist Euroopa põhjaosas asuvat riiki) ja ITU (International Telecommunication Union) Globaalse küberturbe agenda ja väljatöötamisse.